2022 Generalforsamling

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag 17. februar 2022 kl. 19.00


 

Ad. 1: Valg af dirigent

Marius Lyhne-Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten foreslog at punkterne 4 og 5 blev slået sammen, hvilket forsamlingen accepterede.

 

Ad. 2: Formandens beretning
Christian Larsen aflagde formandens beretning, som er vedlagt i sin fulde længde.

Niels spurgte til forventet antal begyndere, der ville fortsætte.

Christian fortalte, at man var meget obs på det i bestyrelsen, og overvejer en begynderturnering inden sæsonstart.

Lise spørger, om onsdagsholdet ikke er så lille, at alle begynderne kan fortsætte om onsdagen.

Christian fortalte, at 4 begyndere allerede spiller mandag aften, og at det snarere er tirsdagsholdet, der trænger til medlemstilgang.

Marius: Hvad er planerne for at tiltrække begyndere til den kommende sæson.

Hanne: Kan man kontakte de frafaldne medlemmer. Christian sagde, at bestyrelsen allerede har trukket en liste fra forbundet og går i gang med udringning i løbet af foråret.

Jens Kristian: Vi gør også noget i forbindelse med Bridgens Dag i august.

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

 

Ad. 3.: Godkendelse af det reviderede årsregnskab
Da kassereren var forhindret i at deltage i generalforsamlingen (af arbejdsmæssige årsager), var det Jens Kristian Sommer, der gennemgik regnskabet (vedlagt).

 

Flemming spurgte til forskellen i angivelserne af egenkapital i regnskabet og noterne

Jens Kristian medgav, at der var en fejl i opstillingen, som skyldtes en fejl i åbningsbalancen fra det foregående regnskabsår. Revisoren har gennemgået regnskabet med en tættekam, og har ikke fundet nogen uregelmæssigheder. Flemming mente, at dette skulle være oplyst under fremlæggelsen, hvilket Jens Kristian medgav.  

Ulla mente godt, præmierne kunne sættes ned. Flere replicerede, at dette allerede var sket i indeværende sæson.

Dirigenten konstaterede, at det reviderede og underskrevne regnskab kunne godkendes. 

 

Ad. 4 Godkendelse af budget + Ad. 5: Fastsættelse af kontingentet

Jens Kristian fremlagde forslag til budget, som indeholdt en kontingentstigning på 100,- kr.

Der blev spurgt til kontingentniveauet i andre Aarhus-klubber, og Niels konkluderede, at det vist lå mellem Akademisk og Aarhus Bridgeklub.

Flemming syntes, det er flot, at man kalkulerer med allerede at indhente underskuddet fra det forgangne år i den næste regnskabsperiode.

 

Kontingent og budget blev herefter godkendt. 

 

Ad. 6: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

 

Ad. 7: Valg af formand
Christian blev valgt uden modkandidat og med akklamation.

 

Ad. 8.: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Kristian Sommer, Jeanette Slot og Aage Bloch blev valgt


Ad. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Krusaa blev valgt som revisor.

Bente Dirksen blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 10. Eventuelt
Marius holdt en rørende takketale til bestyrelsen, hvor han roste alle de store indsatser, der frivilligt er ydet for at bringe klubben gennem en vanskelig tid, hvor resten af samfundet har været udenfor det normale. Han afsluttede med at få forsamlingen til at takke bestyrelsen med stående ovationer.

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.53

Risskov, 20. februar 2022

 

-------------------------------------------------


Merete Schøller / Marius Lyhne-Knudsen
Referent / Dirigent